Ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲l̲ầ̲u̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲

 

C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲5̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲3̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲4̲/̲7̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲K̲h̲o̲á̲i̲ ̲C̲h̲â̲u̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲H̲.̲Y̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲,̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲ở̲ ̲x̲ã̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲.̲

̲”̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲7̲0̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲3̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲ở̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲”̲,̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲.̲

̲H̲ả̲i̲ ̲N̲a̲m̲ ̲/̲ ̲T̲r̲i̲ ̲T̲h̲ứ̲c̲ ̲T̲r̲ự̲c̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲

Nguồn: https://zingnews.vn/be-trai-bi-ong-ngoai-sat-hai-post1238728.html

Xem thêm: B̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲2̲ ̲C̲S̲G̲T̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲

S̲a̲u̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲C̲S̲G̲T̲ ̲ở̲ ̲K̲o̲n̲ ̲T̲u̲m̲.̲

̲S̲á̲n̲g̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲Đ̲ắ̲k̲ ̲G̲l̲e̲i̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲K̲o̲n̲ ̲T̲u̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲2̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲(̲2̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲â̲y̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲a̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲K̲o̲n̲ ̲T̲u̲m̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ố̲t̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲đ̲è̲o̲ ̲L̲ò̲ ̲X̲o̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲Đ̲ắ̲k̲ ̲G̲l̲e̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲b̲ỏ̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲.̲

̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲2̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲C̲S̲G̲T̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ố̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ổ̲ ̲C̲S̲G̲T̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲k̲ẻ̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲C̲S̲G̲T̲ ̲r̲a̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲x̲e̲,̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲b̲ỏ̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲.̲

̲Đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲,̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲-̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲K̲o̲n̲ ̲T̲u̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲.̲

̲Đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲.̲

̲H̲ậ̲u̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲4̲ ̲k̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲C̲S̲G̲T̲ ̲é̲p̲ ̲x̲e̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲ề̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲,̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲C̲S̲G̲T̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲.̲

̲H̲ậ̲u̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲á̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲,̲ ̲2̲ ̲C̲S̲G̲T̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ă̲k̲ ̲M̲a̲n̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲H̲ậ̲u̲.̲

̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲/̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲L̲a̲o̲ ̲Đ̲ộ̲n̲g̲
 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bat-giam-thanh-nien-tron-khai-bao-y-te-danh-2-csgt-bi-thuong-20210628095035039.htm

Xem thêm: T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲:̲ ̲C̲o̲n̲ ̲r̲ể̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲

Đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ố̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲i̲ề̲m̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲.̲

̲S̲á̲n̲g̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ể̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲.̲

̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲8̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲9̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲B̲á̲i̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲H̲o̲a̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ụ̲,̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲.̲Đ̲.̲C̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲4̲6̲)̲ ̲v̲à̲ ̲b̲à̲ ̲V̲.̲T̲.̲M̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲4̲6̲)̲ ̲ở̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲x̲ô̲ ̲x̲á̲t̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲B̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲,̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲H̲o̲a̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲.̲

̲N̲G̲U̲Y̲Ễ̲N̲ ̲H̲U̲Ệ̲

Nguồn: https://vtc.vn/thai-binh-con-re-nhan-tam-doat-mang-bo-me-vo-va-vo-ar620830.html

Xem thêm: B̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼

B̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼í̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼C̼a̼o̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼b̼ở̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼D̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼

B̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ê̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼;̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼e̼m̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼a̼x̼i̼t̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼3̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼a̼x̼i̼t̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼2̼6̼%̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼a̼x̼i̼t̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼V̼K̼S̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼”̼g̼â̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼7̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼;̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼:̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼;̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼C̼D̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼.̼

̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼B̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼C̼D̼.̼.̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼o̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼(̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ê̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼p̼h̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼i̼m̼.̼.̼.̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼.̼.̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼

Nguồn: https://vnexpress.net/bi-buoc-toi-tat-axit-tinh-dich-tien-si-keu-oan-4299340.html