B̼ắ̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ố̼t̼ k̼i̼ể̼m̼ d̼ịc̼h̼, v̼ề̼ n̼h̼à̼ c̼ố̼ t̼h̼ủ̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼a̼ v̼á̼c̼ r̼ự̼a̼ c̼h̼é̼m̼ gầ̼n̼ l̼ì̼a̼ c̼á̼n̼h̼ t̼a̼y C̼ô̼n̼g a̼n̼

Tháng Sáu 19, 2021 PV 0

B̼ắ̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ố̼t̼ k̼i̼ể̼m̼ d̼ịc̼h̼, v̼ề̼ n̼h̼à̼ c̼ố̼ t̼h̼ủ̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼a̼ v̼á̼c̼ r̼ự̼a̼ c̼h̼é̼m̼ gầ̼n̼ l̼ì̼a̼ c̼á̼n̼h̼ t̼a̼y C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼ố̼i̼ 1̼5̼/̼7̼, C̼ô̼n̼g […]